DoctorVIP Group

บริการให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพ

Consultant

สำหรับบุคคลทั่วไป

บริการให้คำปรึกษาด้าน Wellness ผ่านระบบ Telemedicine
และ การตรวจสุขภาพ Check up เพื่อป้องกันโรค

Consultant

สำหรับภาคธุรกิจ ทางการแพทย์

ให้คำปรึกษาดูแลครบวงจร ในการ set up ในส่วน wellness เวชศาสตร์ป้องกัน
ให้แก่ คลินิก ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาล รวมทั่งช่วยสร้างการตระหนักรับรู้เพื่อเพิ่มผู้บริการให้แก่แผนก

ผลงานของเรา